POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienie wstępne.
§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) Garbarnia Klęczany Jan Wal Klęczany 30, 38-333 Zagórzany zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Intermetowego Beee-g (www.alicjawal.pl).
2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.
§ 3

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.
3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
a. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:
• DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Mineralna 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, o kapitale zakładowym w kwocie: 228.604.000,00 zł;
• InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z siedzibą przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679-28-95-061, REGON: 120246484, o kapitale zakładowym w kwocie: 11.550.000,00 zł

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.
§ 9

1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 10

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.
§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 13

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne
§ 14

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: beeeg.polska@gmail.com
2. Polityka znajduje się na stronie www.alicjawal.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.